Image
Corporate secretary
Sagandykov Barlybay Oralbayevich
Image
Lawyer
Belyakov Dmitry Anatolyevich